لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 لیگ برتر ازبکستان

سه شنبه 19 اسفند 1399
چهارشنبه 20 اسفند 1399
1 - 2
14:45
پنجشنبه 21 اسفند 1399

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 لیگ برتر ازبکستان

یکشنبه 24 اسفند 1399
دوشنبه 25 اسفند 1399
سه شنبه 26 اسفند 1399

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 لیگ برتر ازبکستان

پنجشنبه 28 اسفند 1399
جمعه 29 اسفند 1399
شنبه 30 اسفند 1399
1 - 1
14:45

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 لیگ برتر ازبکستان

پنجشنبه 12 فروردین 1400
جمعه 13 فروردین 1400
شنبه 14 فروردین 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 لیگ برتر ازبکستان

چهارشنبه 18 فروردین 1400
پنجشنبه 19 فروردین 1400
جمعه 20 فروردین 1400
شنبه 21 فروردین 1400
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 لیگ برتر ازبکستان

پنجشنبه 26 فروردین 1400
جمعه 27 فروردین 1400
سه شنبه 1 تیر 1400
چهارشنبه 2 تیر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 لیگ برتر ازبکستان

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 لیگ برتر ازبکستان

سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400
جمعه 24 اردیبهشت 1400
جمعه 18 تیر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 لیگ برتر ازبکستان

دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
1 - 0
17:00
چهارشنبه 2 تیر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 لیگ برتر ازبکستان

جمعه 28 خرداد 1400
شنبه 29 خرداد 1400
یکشنبه 30 خرداد 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 لیگ برتر ازبکستان

جمعه 4 تیر 1400
شنبه 5 تیر 1400
یکشنبه 6 تیر 1400
دوشنبه 7 تیر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 لیگ برتر ازبکستان

جمعه 11 تیر 1400
شنبه 12 تیر 1400
یکشنبه 13 تیر 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 لیگ برتر ازبکستان

جمعه 8 مرداد 1400
شنبه 9 مرداد 1400
یکشنبه 10 مرداد 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 لیگ برتر ازبکستان

جمعه 15 مرداد 1400
شنبه 16 مرداد 1400
یکشنبه 17 مرداد 1400
2 - 2
19:30

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 لیگ برتر ازبکستان

جمعه 22 مرداد 1400
شنبه 23 مرداد 1400
یکشنبه 24 مرداد 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 لیگ برتر ازبکستان

چهارشنبه 3 شهریور 1400
2 - 0
16:30
پنجشنبه 4 شهریور 1400
جمعه 5 شهریور 1400
یکشنبه 7 شهریور 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 لیگ برتر ازبکستان

پنجشنبه 18 شهریور 1400
جمعه 19 شهریور 1400
شنبه 20 شهریور 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 لیگ برتر ازبکستان

سه شنبه 23 شهریور 1400
چهارشنبه 24 شهریور 1400
پنجشنبه 25 شهریور 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 لیگ برتر ازبکستان

یکشنبه 28 شهریور 1400
دوشنبه 29 شهریور 1400
سه شنبه 30 شهریور 1400
سه شنبه 11 آبان 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 لیگ برتر ازبکستان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 لیگ برتر ازبکستان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 لیگ برتر ازبکستان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 لیگ برتر ازبکستان

پنجشنبه 29 مهر 1400
جمعه 30 مهر 1400
شنبه 1 آبان 1400
دوشنبه 3 آبان 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 لیگ برتر ازبکستان

پنجشنبه 13 آبان 1400
جمعه 14 آبان 1400
شنبه 15 آبان 1400
یکشنبه 16 آبان 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 لیگ برتر ازبکستان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 لیگ برتر ازبکستان

نتایج لیگ برتر ازبکستان

جدول لیگ برتر ازبکستان

# تیم بازی تفاضل امتیاز
1 پاختاکور 16 23 44
2 سوگدیانا 16 9 30
3 ای جی ام کا 16 4 28
4 بنیادکار 16 11 25
5 قزل قوم زرافشون 16 4 25
6 نسف قارشی 16 8 24
7 نوبهار نمنگان 16 2 23
8 لوکوموتیو تاشکند 16 3 22
9 کوکند 16 -1 20
10 متالورگ 16 -7 16
11 مشعل مبارک 16 -10 16
12 سورخون 16 -18 14
13 تورون 16 -11 12
14 اندیجون 16 -17 9