لیگ کشورها

جدول قهرمانان ادوار گذشته جام حذفی ایتالیا

سال تیم
2021 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2020 لوگوی تیم ناپولیناپولی
2019 لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
2018 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2017 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2016 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2015 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
2014 لوگوی تیم ناپولیناپولی
2013 لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
2012 لوگوی تیم ناپولیناپولی
2011 لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2010 لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2009 لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
2008 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
2007 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
2006 لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2005 لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
2004 لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
2003 لوگوی تیم آث میلانآث میلان
2002 لوگوی تیم Parma ACParma AC
2001 لوگوی تیم فیورنتینافیورنتینا
2000 لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
1999 لوگوی تیم Parma ACParma AC
1998 لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
1997 لوگوی تیم ویچنزاویچنزا
1996 لوگوی تیم فیورنتینافیورنتینا
1995 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1994 لوگوی تیم سمپدوریاسمپدوریا
1993 لوگوی تیم تورینوتورینو
1992 لوگوی تیم Parma ACParma AC
1991 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1990 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1989 لوگوی تیم سمپدوریاسمپدوریا
1988 لوگوی تیم سمپدوریاسمپدوریا
1987 لوگوی تیم ناپولیناپولی
1986 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1985 لوگوی تیم سمپدوریاسمپدوریا
1984 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1983 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1982 لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1981 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1980 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1979 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1978 لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1977 لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1976 لوگوی تیم ناپولیناپولی
1975 لوگوی تیم فیورنتینافیورنتینا
1974 لوگوی تیم بلونیابلونیا
1973 لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1972 لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1971 لوگوی تیم تورینوتورینو
1970 لوگوی تیم بلونیابلونیا
1969 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1968 لوگوی تیم تورینوتورینو
1967 لوگوی تیم آث میلانآث میلان
1966 لوگوی تیم فیورنتینافیورنتینا
1965 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1964 لوگوی تیم آ اس رمآ اس رم
1963 لوگوی تیم آتالانتاآتالانتا
1962 لوگوی تیم ناپولیناپولی
1961 لوگوی تیم فیورنتینافیورنتینا
1960 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1959 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1958 لوگوی تیم لاتزیولاتزیو
1943 لوگوی تیم تورینوتورینو
1942 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1941 لوگوی تیم AC VeneziaAC Venezia
1940 لوگوی تیم فیورنتینافیورنتینا
1939 لوگوی تیم اینترمیلاناینترمیلان
1938 لوگوی تیم یوونتوسیوونتوس
1937 لوگوی تیم Genova 1893 Circolo del CalcioGenova 1893 Circolo del Calcio
1936 لوگوی تیم تورینوتورینو
1922 لوگوی تیم Vado FCVado FC

قهرمانان جام حذفی ایتالیا

تعداد قهرمانی باشگاه های ایتالیا
یوونتوس
14 بار قهرمانی
آ اس رم
9 بار قهرمانی
لاتزیو
7 بار قهرمانی
اینترمیلان
7 بار قهرمانی
ناپولی
6 بار قهرمانی
فیورنتینا
6 بار قهرمانی
آث میلان
5 بار قهرمانی
تورینو
5 بار قهرمانی
سمپدوریا
4 بار قهرمانی
Parma AC
3 بار قهرمانی
بلونیا
2 بار قهرمانی
آتالانتا
1 بار قهرمانی
AC Venezia
1 بار قهرمانی
Genova 1893 Circolo del Calcio
1 بار قهرمانی
ویچنزا
1 بار قهرمانی
Vado FC
1 بار قهرمانی