لیگ کشورها

جدول قهرمانان ادوار گذشته سوپرلیگ یونان

سال تیم
2021 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2020 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2019 لوگوی تیم پائوکپائوک
2018 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
2017 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2016 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2015 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2014 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2013 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2012 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2011 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2010 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
2009 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2008 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2007 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2006 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2005 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2004 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
2003 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2002 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2001 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
2000 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1999 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1998 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1997 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1996 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1995 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1994 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1993 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1992 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1991 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1990 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1989 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1988 لوگوی تیم لاریسالاریسا
1987 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1986 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1985 لوگوی تیم پائوکپائوک
1984 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1983 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1982 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1981 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1980 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1979 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1978 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1977 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1976 لوگوی تیم پائوکپائوک
1975 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1974 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1973 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1972 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1971 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1970 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1969 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1968 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1967 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1966 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1965 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1964 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1963 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1962 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1961 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1960 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1959 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1958 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1957 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1956 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1955 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1954 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1953 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1951 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1949 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1948 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1947 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1946 لوگوی تیم آریس سالونیکیآریس سالونیکی
1940 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1939 لوگوی تیم آیک آتنآیک آتن
1938 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1937 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1936 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1934 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1933 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1932 لوگوی تیم آریس سالونیکیآریس سالونیکی
1931 لوگوی تیم المپیاکوسالمپیاکوس
1930 لوگوی تیم پاناتینایکوسپاناتینایکوس
1928 لوگوی تیم آریس سالونیکیآریس سالونیکی

قهرمانان سوپرلیگ یونان

تعداد قهرمانی باشگاه های یونان
المپیاکوس
46 بار قهرمانی
پاناتینایکوس
20 بار قهرمانی
آیک آتن
12 بار قهرمانی
پائوک
3 بار قهرمانی
آریس سالونیکی
3 بار قهرمانی
لاریسا
1 بار قهرمانی