لیگ کشورها

بعدی قبلی

نتایج و برنامه بازیهای هفته 1 سوپرلیگ یونان

شنبه 20 شهریور 1400
یکشنبه 21 شهریور 1400
2 - 1
19:45
دوشنبه 22 شهریور 1400

نتایج و برنامه بازیهای هفته 2 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 3 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 4 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 5 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 6 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 7 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 8 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 9 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 10 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 11 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 12 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 13 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 14 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 15 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 16 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 17 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 18 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 19 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 20 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 21 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 22 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 23 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 24 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 25 سوپرلیگ یونان

نتایج و برنامه بازیهای هفته 26 سوپرلیگ یونان

نتایج سوپرلیگ یونان

جدول سوپرلیگ یونان

# تیم P GD PTS
1 پاناتینایکوس 1 4 3
2 ولوز 1 1 3
3 جیانینا 1 1 3
4 آستراس تریپولیس 1 0 1
5 پانتولیکوس 1 0 1
6 آیک آتن 0 0 0
7 آریس سالونیکی 0 0 0
8 آترومیتوس 0 0 0
9 یونیکوس 0 0 0
10 هراکلیون 0 0 0
11 المپیاکوس 0 0 0
12 لامیا 1 -1 0
13 پائوک 1 -1 0
14 آپولون اسمیرنیس 1 -4 0