لیگ کشورها

جدول تحلیلی سوپرلیگ یونان

# تیم P W D L F A GD PTS خانه بیرون بازیهای آخر بازیهای خانگی
1 پاناتینایکوس 1 1 0 0 4 0 4 3 02-05 10-30
N
N
N
N
W
N
N
N
N
W
2 ولوز 1 1 0 0 2 1 1 3 10-02 01-15
N
N
N
N
W
N
N
N
N
W
3 جیانینا 1 1 0 0 1 0 1 3 L0-1 12-11
N
N
N
N
W
N
N
N
N
N
4 آستراس تریپولیس 1 0 1 0 0 0 0 1 12-15 09-19
N
N
N
N
D
N
N
N
N
N
5 پانتولیکوس 1 0 1 0 0 0 0 1 12-18 09-22
N
N
N
N
D
N
N
N
N
D
6 آیک آتن 0 0 0 0 0 0 0 0 09-26 01-05
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
7 آریس سالونیکی 0 0 0 0 0 0 0 0 11-20 02-19
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
8 آترومیتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 02-12 11-06
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
9 یونیکوس 0 0 0 0 0 0 0 0 02-26 11-27
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
10 هراکلیون 0 0 0 0 0 0 0 0 01-08 10-03
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
11 المپیاکوس 0 0 0 0 0 0 0 0 01-22 10-16
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
12 لامیا 1 0 0 1 1 2 -1 0 12-04 03-05
N
N
N
N
L
N
N
N
N
N
13 پائوک 1 0 0 1 0 1 -1 0
N
N
N
N
L
N
N
N
N
L
14 آپولون اسمیرنیس 1 0 0 1 0 4 -4 0 10-23 01-29
N
N
N
N
L
N
N
N
N
N

جدول سوپرلیگ یونان

نتــایج بازیهـــای گذشتــه  پائوک
0 - 1
1400/06/21