لیگ کشورها

جدول قهرمانان ادوار گذشته لیگ برتر انگلیس

سال تیم
2021 لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2020 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
2019 لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2018 لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2017 لوگوی تیم چلسیچلسی
2016 لوگوی تیم لسترسیتیلسترسیتی
2015 لوگوی تیم چلسیچلسی
2014 لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2013 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2012 لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
2011 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2010 لوگوی تیم چلسیچلسی
2009 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2008 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2007 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2006 لوگوی تیم چلسیچلسی
2005 لوگوی تیم چلسیچلسی
2004 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2003 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2002 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
2001 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
2000 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1999 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1998 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1997 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1996 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1995 لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1994 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1993 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1992 لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1991 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1990 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1989 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1988 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1987 لوگوی تیم اورتوناورتون
1986 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1985 لوگوی تیم اورتوناورتون
1984 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1983 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1982 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1981 لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1980 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1979 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1978 لوگوی تیم ناتینگهامناتینگهام
1977 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1976 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1975 لوگوی تیم دربی کانتیدربی کانتی
1974 لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1973 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1972 لوگوی تیم دربی کانتیدربی کانتی
1971 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1970 لوگوی تیم اورتوناورتون
1969 لوگوی تیم لیدز یونایتدلیدز یونایتد
1968 لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
1967 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1966 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1965 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1964 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1963 لوگوی تیم اورتوناورتون
1962 لوگوی تیم ایپسویچایپسویچ
1961 لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1960 لوگوی تیم برنلیبرنلی
1959 لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1958 لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1957 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1956 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1955 لوگوی تیم چلسیچلسی
1954 لوگوی تیم ولورهمپتونولورهمپتون
1953 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1952 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1951 لوگوی تیم تاتنهامتاتنهام
1950 لوگوی تیم پورتموثپورتموث
1949 لوگوی تیم پورتموثپورتموث
1948 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1947 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1939 لوگوی تیم اورتوناورتون
1938 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1937 لوگوی تیم منچسترسیتیمنچسترسیتی
1936 لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1935 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1934 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1933 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1932 لوگوی تیم اورتوناورتون
1931 لوگوی تیم آرسنالآرسنال
1930 لوگوی تیم شفیلد وندزدیشفیلد وندزدی
1929 لوگوی تیم The Wednesday FCThe Wednesday FC
1928 لوگوی تیم اورتوناورتون
1927 لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1926 لوگوی تیم هادرسفیلدهادرسفیلد
1925 لوگوی تیم هادرسفیلدهادرسفیلد
1924 لوگوی تیم هادرسفیلدهادرسفیلد
1923 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1922 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1921 لوگوی تیم برنلیبرنلی
1920 لوگوی تیم وست برومویچوست برومویچ
1915 لوگوی تیم اورتوناورتون
1914 لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1913 لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1912 لوگوی تیم بلکبرنبلکبرن
1911 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1910 لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1909 لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1908 لوگوی تیم منچستریونایتدمنچستریونایتد
1907 لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1906 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1905 لوگوی تیم نیوکاسلنیوکاسل
1904 لوگوی تیم The Wednesday FCThe Wednesday FC
1903 لوگوی تیم The Wednesday FCThe Wednesday FC
1902 لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1901 لوگوی تیم لیورپوللیورپول
1900 لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1899 لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1898 لوگوی تیم شفیلد یونایتدشفیلد یونایتد
1897 لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1896 لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1895 لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1894 لوگوی تیم استون ویلااستون ویلا
1893 لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1892 لوگوی تیم ساندرلندساندرلند
1891 لوگوی تیم اورتوناورتون
1890 لوگوی تیم پرستونپرستون
1889 لوگوی تیم پرستونپرستون

قهرمانان لیگ برتر انگلیس

تعداد قهرمانی باشگاه های انگلیس
منچستریونایتد
20 بار قهرمانی
لیورپول
19 بار قهرمانی
آرسنال
13 بار قهرمانی
اورتون
9 بار قهرمانی
استون ویلا
7 بار قهرمانی
منچسترسیتی
7 بار قهرمانی
چلسی
6 بار قهرمانی
ساندرلند
6 بار قهرمانی
نیوکاسل
4 بار قهرمانی
شفیلد وندزدی
4 بار قهرمانی
لیدز یونایتد
3 بار قهرمانی
بلکبرن
3 بار قهرمانی
ولورهمپتون
3 بار قهرمانی
هادرسفیلد
3 بار قهرمانی
دربی کانتی
2 بار قهرمانی
تاتنهام
2 بار قهرمانی
پورتموث
2 بار قهرمانی
پرستون
2 بار قهرمانی
برنلی
2 بار قهرمانی
لسترسیتی
1 بار قهرمانی
ایپسویچ
1 بار قهرمانی
ناتینگهام
1 بار قهرمانی
وست برومویچ
1 بار قهرمانی
شفیلد یونایتد
1 بار قهرمانی